kultúrpolitika néprajz régészet természettudomány Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum

Ígéretünkhöz híven ismertetjük a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja első összmúzeumi konferenciájának (1950. április 20-22.) anyagát. Elsőként a MMOK-ot vezető Ortutay Gyula, és ekkori helyettese, Pogány Ö. Gábor beszédét foglaljuk össze. Megjegyzéseinket dőlt betűvel jelezzük.

 

A MMOK 1949-ben azért jött létre, hogy a korábban vegyes (állami, egyházi, helyi, civil) fenntartású intézmények egységes irányítás alá kerüljenek. A szervezet 1953-ig létezett, feladatát a mindenkori kulturális minisztérium múzeumi főosztálya vette át.

Ortutay Gyula (1910-1978) politikus, néprajzkutató hosszú köszöntőjével kezdődött a program, aki kiemelte, hogy ez az egész magyar múzeumtörténet első komolyabb, minden területet érintő konferenciája, egy új korszak kezdete. Mindjárt az elején egy személyes példával érzékeltette a tennivalók szükségességét: 1944 decemberének utolsó hetében az Magyar Nemzeti Múzeum pincéjében bújt meg sok nagyszerű ember társaságában, ám felfedezte, hogy a legjobb körülmények között a grófok, bárók, főúri családok ezüst- és ruhaneműit őrzik. Mielőtt a Duna-hidakat felrobbantották, az Esterházyak kicsempészték a letétjeiket, közte magyar nemzeti javakat, és négy évig rejtegették az állam elől. 1944. (sic!) január 16-án hitlerista csapatok vonultak be a múzeum „védelmére”, de aznap déltájban már a szovjetek kizavarták őket. Ezzel sikerült megakadályozni, hogy az eredeti terveiknek megfelelően elaknásítsák az épület minden emeletét – a robbanóanyagot Ortutay szeme láttára vitték el a szovjet csapatok. Ha az épület felrobban, „a magyar történeti múlt legfőbb értékei” semmisülnek meg, a múzeumban meghúzódó 80-100 dolgozóval és családjaikkal együtt. A történettel Ortutay igazolni kívánta, miért kell a jó oldalra állni, „követve a nagy Sztálint”.

kultúrpolitika néprajz régészet természettudomány Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum

A következőkben a horthysta múzeumpolitika bűneibe enged betekintést a szónok. Példaként a Szépművészeti Múzeum kincseinek nyugatra utaztatását hozza fel, de a legnagyobb problémának a szakképzés hiányát és a hibás káderpolitikát tekinti a megelőző 25 évből. A múzeumokba azokat az embereket ültették, akikkel nem tudott mit kezdeni a korábbi rendszer, jelezvén, hogy mennyire nem volt fontos a múzeumügy a horthysta vezetésnek, a vidéki gyűjteményeket pedig végképp elhanyagolták, ennek következtében, az „autódidakszis, a teljes dilettáns önképzés kártékony hatásai is megmutatkoztak. Pl. a szegedi múzeum ügye, ami valójában nem más, mint az épület előcsarnoka. Mögüle hiányzik a múzeum. Így építették.” Tömörkény és Móra gyűjtőmunkája vész így kárba, hiszen az elégtelen feldolgozás miatt alapvető adatok hiányoznak a gyűjtemény darabjairól.

A Néprajzi Múzeumban csak két éve nyitották fel először azokat a ládákat, amelyeket még Bíró Lajos pecsételt le, azóta nem nyúlt hozzá senki. (Az 1931-ben elhunyt zoológus Bíró Lajos óceániai gyűjteményéről van szó.) Fényképek bizonyítják, így Ortutay, hogy a múzeum a magyar népi tárgyakat (textileket, bútorokat) is méltatlan módon kezelte, „disznóólat készítettek értékes fafaragásokból”, sorolja a szónok „a magát nemzetinek nevező irányzat” nemzetellenes lépéseit. A Szépművészeti Múzeumban a felszabadulásig „szinte” nem folyt restaurálást, a raktározás elégtelen volt, ennek következtében „kapitalista haszonlesők kezén kerültek ki nyugatra magyar műkincsek és hamisítványokkal próbálták lerontani a magyar múzeumügynek, képzőművészetnek hitelét”. Tudatos kiállítási programról „a Szépművészeti Múzeum bizonyosfajta törekvéseiről nem szólva” nem is beszélhetünk.

kultúrpolitika néprajz régészet természettudomány Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum

AZ új rendszer az első lépéseket már megtette. A 13-as törvényerejű rendelet egy központba helyzete a Nemzeti Múzeum Elnöki Tanácsát, a Közgyűjtemények Országos Felügyeletét és a Műemlékek Országos Bizottságát, készül az új költségvetés, és máris vannak jó kiállítások, „a halmozott lomtárakból” pedig rendezett gyűjtemények születtek. Ortutay hangsúlyozza, hogy a kiállításrendezés elment az „üvegezett, krómozott külsőségek” felé, a tartalom lett kevésbé fontos, holott most mindennél jobban a megértést kell segíteni a dolgozó nép számára – utalt Ortutay arra, hogy a múzeumlátogatók összetétele (az iskolázottság tekintetében mindenképpen) ebben az időben jelentősen különbözött a két világháború közötti viszonyoktól. A beszéd kitér arra, hogy mennyit fejlődött a szovjet múzeumügy a cári időkhöz képest: az akkori 180 múzeummal szemben 1948-ban 1034 múzeum működött a Szovjetunióban, ebből az orosz föderáció területén 615 – jelentsen ez bármit is a minőségre nézve… Moszkva 60 múzeumát 1940-ben több mint 8 millió ember kereste fel, és minden kiállítás megfelelt a kívánalmaknak, amelyekről bővebben szóróanyagot biztosít a MMOK a magyar múzeumi szakemberek számára.

Ortutay részéről egy közepesen hosszú szöveg következett arról, hogy a valódi cél az ideológiai építés. Éppen ezért ilyen háromnapos konferenciát negyedévenként rendez majd a Központ. A közönséggel való élő kapcsolat példájaként hozza fel, hogy teret kell biztosítani a látogató bírálatának és javaslatainak, ezért létre kellene hozni egy „kívánság-ládát”, amelyet helyben és a Központban (be kell küldeni!) ki lehet értékelni, a választ pedig a helyi sajtóban közzétenni. Fő törekvése a MMOK-nak, hogy véget vessen a Budapest-központúságnak, de ne csak néprajzi és ásatási terepként tekintsenek az adott körzetre, hanem a dolgozó parasztság harcának részévé kell válni, ebben a segítségére lenni. Ugyanakkor a dolgozó munkásságban is tudatosítani kell az új értékeket, és az eddig elhanyagolt terület, az ipartörténet és munkásmozgalom története is figyelmet kell hogy kapjon. Ortutay Pécsről hozott példát: a helyiek által rendezett szörnyű bányászkiállítást szakszerű módon újra kell rendezni, és lenne mód megoldani a kerámia „munka-fejlődéstörténeti múzeumát” a Zsolnai-gyárban. Mivel az agrár-proletariátus politikai harcainak nincs gyűjteménye, a Munkásmozgalmi Intézet ehhez nem elég, helyben kell összegyűjteni „a munkásmozgalom győzelmeinek, szenvedéseinek dokumentumait”. (Ez meg is történt.)

A tanárok, és főleg a természettudományi tárgyakat oktató helyi pedagógusok szerepét taglaló hosszabb szöveg után ismét a helyi ötletekhez jut el Ortutay. Példaként Sárvárt hozza fel, ahol maguk a dolgozók kezdeményezték a freskók megmentését. A szónok óv a túlzott centralizációtól és a bürokráciától, de lesz mód ezeket a hibákat kiküszöbölni a továbbiakban.

Az első szakmai felszólalás Pogány Ö. Gáboré (1916-1998) volt, aki kifejezetten a vidéki múzeumvezetők előtt beszélt, az általuk beadott tervezeteket kiértékelve. A tervezetek legnagyobb hiányosságának PÖG az élesedő osztályharc kérdésében elmaradt állásfoglalásokat tartja, ami a múzeumok tájékozatlanságáról árulkodik. A MMOK máris segít, mert egy brossúrában összefoglalja, hogy mit is kell gondolnia a múzeumi munkatársaknak mindezekről. Ezt követően Pogány kénytelen megmagyarázni, hogy mindez miért nincs ellenmondásban Ortutay arra vonatkozó iránymutatásával, hogy kerülni kell a centralizációt és a túlzottan bürokratikus működést, de nincs könnyű feladata. Nem könnyíti meg a múzeumi szakemberek dolgát, amikor az önállóság és az elszigeteltség, illetve a kezdeményezés és a végrehajtás közötti finomvonalat kell megtalálniuk. (Érdekes, hogy az alapvetően kutató Ortutay gyakorlatiasabb módon közelített a muzeológia feladataihoz, mint az egyébként többnyire múzeumi munkát végző PÖG. De ez nyilván mentalitás kérdése volt.)

kultúrpolitika néprajz régészet természettudomány Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum

A végtelenül hosszú ideológiai iránymutatás után konkrét elképzelés az új állandó kiállítások megrendezésével kapcsolatban hangzott el Pogány részéről. Ám itt is a gyűjtemények és a szakemberek megléte mellett a helyi termelési problémákkal való foglalkozást emeli ki, az állandó kiállítások megrendezésénél fontosabban a termelői közösségekhez eljuttatott vándorkiállítások. (Reciprok-Ortutay ez is: ő ugyanis a dolgozót vinné a múzeumba, míg PÖG a múzeumot a dolgozóhoz.) „Ma elsőrendű harci terület a kultúra, a politikai és a gazdasági élet terén hatalmas sikereket értünk el, a kulturális területen is fel kell venni a harcot.” Ezt követően kitér a sovinizmusra mint a legnagyobb veszedelemre, de nem kevésbé veszélyes a kozmopolitizmus sem. Elégedetlen az Országos Történeti Múzeum kiállításával, amely előtt ma is szégyenkezve áll, mert nem mutatja be kellőképpen a nemzeti történeti emlékeinket, még mindig a régi rendszer nacionalizmusa érződik benne, „tápot kap a jobboldali szociáldemokratáktól, a Leon Blum-féle álmarxistáktól, akik a nemzetet elavult fogalomnak igyekeznek feltüntetni.”

Külön kitér a régészet problémájára. A legrosszabbul a szakma a középkori régészettel áll, míg a „fasiszta kultúrpolitika” idején nagy számban nevelődtek régészek, így a számok tekintetében jól állunk, de ők elsősorban őstörténettel, a honfoglalás előtti időszakkal foglalkoznak. Így elvárható, hogy most valamennyi régész ajánlja fel tudását a középkori magyar források feltárására, és ehhez az sem kell, hogy a feldolgozásban elmélyüljenek, ebben maradjanak csak a saját területükön. Miközben tehát keresniük kell a lehetőséget a segítésre, felejtsék el a „szakkorlátozottságukat”, hiszen csak így látják a teljes leletegyüttes társadalmi összefüggéseit, még ha esetleg át is nyúlnak egy másik kutatói körbe. A szakkorlátozottság burzsoá csökevény!

A néprajzi gyűjtések esetében az adatrögzítés hiányosságait hangsúlyozza Pogány, de erre csak alig pár mondatot veszteget. Ennél sokkal többet, hogy az ásatáson, gyűjtésen dolgozó szakember viselkedésében a „szocialista tudós” ideáltípusát kell hogy megteremtse, aki egyben a tudományunk és muzeológiánk agitátora, miközben érintkezik az ásatást végzőkkel, a néprajzi tárgyak felajánlóival. (Nyilván ez komoly figyelmeztetés volt arra vonatkozóan, hogy miről lehet beszélgetni a földjétől megfosztott, bizonyára boldogtalan gazdálkodóval.)

Pogány saját területe a művészettörténet, itt azt tapasztalta, hogy a vidéki gyűjtemények kevés kivétellel nem rendelkeznek értékes képanyaggal. Ugyanakkor szovjet példára a képzőművészeti gyűjteményt is lehet utaztatni, és itt elsősorban a kortárs művekről van szó, mert ezek felelnek meg a szocialista realizmus kívánalmainak, ugyanakkor ezek az utazó kiállítások „hajtóerőt” jelenthetnek a kortárs képzőművészek számára. „A képzőművészet kifejezi a szocialista építés nagy lendületét, hatalmas sikereit. (Vagyis propagandaeszköz, egyértelműen, nem pedig művészet.) Meg kell mozgatni a helyi művészeket az alkotásra, felvilágosításra. (Vagyis a minőség nem számít, csak a tartalom.) Ha még ez a művészet sem érthető, akkor előadássorozatokkal kell megismertetni a dolgozókkal, ahogyan ezt Miskolcon már meg is teszik.

kultúrpolitika néprajz régészet természettudomány Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum

A természettudományos gyűjtemények kifejezetten hiányosak vidéken, így ennek pótlását az Országos Természettudományi Múzeum kapta feladatnak: összegyűjtik, felmérik a vidéki gyűjteményeket, és odajuttatnak további anyagokat. Pogány szerint a „klerikális csökevénnyel” szemben való fellépést a természettudományos muzeológia eszközeivel lehet a leghatékonyabban elérni. (Vajon a világ teremtésének materialista magyarázatára gondol? Vagy arra, hogy a vidéki gyűjtemények kialakulásában korábban milyen jelentős szerepet vállaltak az egyházak, a papság képviselői?) Már ebben az évben is kap jelentős anyagot a székesfehérvári, a szombathelyi, a miskolci és a pécsi múzeum. Szegeden fejlődéstani kiállítást terveznek, a debreceni múzeumban pedig a természettudományi gyűjtemény mihamarabbi megnyitását tervezik.

PÖG kiemeli, hogy Győr jó munkát végez, készíti elő a várostörténeti és régészeti anyagra alapozott kiállítást, és ugyanilyen fontos feladat vár Kecskemétre, ahol a középkori kutatás is nagy hangsúlyt kap. Ugyanez a feladata Nagykőrösnek és Debrecennek, ez utóbbi „sokat tehet a muzeológia érdekében”, mert négy tudományágban is rendelkezik jelentős, bemutatható gyűjteménnyel. Ám ki kell hangsúlyozni, hogy azokban a városokban kell komoly erőfeszítéseket tenni, ahol erős a klerikális reakció (Eger, Kalocsa), ezért az a parancs, hogy ott a természettudományos kiállításra kell helyezni a hangsúlyt. Esztergomban pedig kifejezetten létre kell hozni egy múzeumot a természettudományos és néprajzi gyűjtésekre alapozva. (Az egyházi tulajdonú régészeti gyűjteményt 1949-ben államosították, ekkor nevezték el Balassa Bálintról, és tették „alá” a Keresztény Múzeumot is).

A meglévő képzőművészeti gyűjtemények kezelésében a „burzsoá múlt” (formalizmus) bemutatásával szemben a realizmus érdekeit kell szolgálni, a szegedi, debreceni anyag bemutatásához PÖG maga fog iránymutatásokat adni.

A beszéd utolsó szakasza az ideológia feladatok tömör összefoglalása, hangsúlyozva, hogy jelenleg osztály- és kultúrharc folyik, folyamatos a káros ideológiai befolyás, de a Központ ezért jött létre, hogy mindenben segítsen.

A hozzászólásokkal folytatjuk hamarosan.

Képek:

A szegedi Móra Ferenc Múzeum 1947-ben (Fortepan/Kozma János)

Ortutay Gyula

A konferencia anyaga bekötve, kézirat, 1950

A dbreceni Déri Múzeum 1960-ban (Fortepan)

Kiállításmegnyitó Szegeden 1967-ben, jobbra Pogány Ö. Gábor